Kontakt: Banská Bystrica +421 915 987 019 | Bratislava +421 918 470 643

PRINCÍP

Tak ako každý stavebný materiál má aj tepelná izolácia pevne dané technické charakteristiky, ktoré sa menia od závislosti konkrétneho typu izolantu. Okrem iných vlastností ako je napr. tepelná vodivosť, paropriepustnosť materiálu, alebo jeho mechanická pevnosť či ekologická stránka má každá izolácia aj svoju objemovú hmotnosť a tzv. mernú tepelnú kapacitu označovanú malým písmenom c. „Ľahké“ izolanty, ktoré majú svoju objemovú hmotnosť nízku majú spravidla nižšiu aj tepelnú kapacitu. Naopak tepelná izolácia na báze dreva je ťažšia a má podstatne vyššiu tepelnú kapacitu.


Merná tepelná kapacita (c) J/(kg.K)
Znázorňuje schopnosť materiálu prijať teplo. Jednoducho povedané znázorňuje jeho akumulačnú schopnosť. Čím je jej hodnota vyššia tým je tepelná izolácia „výkonnejšia“ ako ochrana pred prehrievaním v horúcom letnom období. Výsledná akumulačná schopnosť izolácie v celej konštrukcií (napr. pri streche nad obytným podkrovím) sa vyjadrí súčinom mernej tepelnej kapacity a konečnej váhy izolácie v kilogramoch, ktorú si vieme veľmi jednoducho vypočítať. Pokiaľ chceme dosiahnuť tepelnú pohodu vo svojom dome po celý rok je nutné vyberať izolácie s vysokou tepelnou kapacitou.


Tepelná kapacita je kľúčovým parametrom pri ochrane interiéru v letnom období roka. Materiály s vysokou mernou tepelnou kapacitou spomaľujú tzv. fázový posun teplôt, ktorý má za následok práve nepríjemné prehrievanie konštrukcií a následné sálanie horúceho vzduchu do interiéru. Pri navrhovaní konštrukcií by sa mal navrhovať tento posun na úrovni min. 10 hodín. T.z., že teplo začne sálať cez konštrukciu do interiéru až po 10 hodinách väčšinou už vo večerných hodinách kedy je už vonku teplota nižšia a tak dochádza k prirodzenému chladnutiu konštrukcie. Ideálne je keď sa fázový posun začne prejavovať v nočných, alebo skorých ranných hodinách kedy je vonkajší vzduch najchladnejší a konštrukcia chladne výrazne rýchlejšie.

 VYPOČÍTAJTE SI FÁZOVÝ TEPLOTNÝ POSUN STREŠNEJ KONŠTRUKCIE

Porovnanie teplotného fázového posunu (v hodinách) pre strešnú konštrukciu

Drevovláknitá izolácia (Steico Flex + Steico Universal/Special v porovnaní so sklennou vatou)

strešná konštrukcia so sklennou vatou strešná konštrukcia s drevovláknitou izoláciou
(izolácia medzi krokvami) (izolácia medzi a nad krokvami min. 22 mm)

 

Zadajte hrúbku izolácie podľa výšky krokvy napr. 160 mm (hodnota v mm)

FÁZOVÝ TEPLOTNÝ POSUN STREŠNEJ KONŠTRUKCIE JE:
hodín

 

Zadajte hrúbku izolácie podľa výšky krokvy napr. 160 mm (hodnota v mm)

FÁZOVÝ TEPLOTNÝ POSUN STREŠNEJ KONŠTRUKCIE JE:
hodín

* táto hodnota je uvažovaná bez použitia dodatočnej nadkrokvovej izolácie * táto hodnota je minimálna a stúpa v závislosti od hrúbky nadkrokvovej izolácie

 

 

* výsledná hodnota je orientačná a závisí od konkrétneho typu jednotlivých izolácií

Fázový posun tepla je časový úsek, ktorý je medzi okamihom najvyššej teploty na vonkajšej strane a analogickým okamihom najvyššej teploty na vnútornej strane konštrukcie. Cieľom letnej ochrany proti nadmernému teplu je spomaliť prechod tepla cez strechu, alebo cez stenu tak, aby sa najvyššia denná teplota dostala do vnútorného priestoru najskôr vtedy, keď je von už tak chladno, že sa vetraním dá účinne zabrániť vyhriatiu vnútorného priestoru. Je potrebné, aby fázový posun tepla bol najmenej 10 hodín. Časť tepla, ktoré je akumulované v stavbe, sa totiž potom rovnako odvádza smerom von. Vďaka tomu nedochádza na vnútornej strane konštrukcie k rovnakému zvýšeniu teploty ako na vonkajšej strane.Porovnanie nadkrokvových systémov a praktický príklad

izolácia na báze PIR   izolácia na báze DREVNÉHO VLÁKNA  
Objemová váha = cca. 33-35 kg/m3

Objemová váha = cca. 240-270 kg/m3

Merná tepelná kapacita = cca. 1480 J/kg.K

Merná tepelná kapacita = cca. 2100 J/kg.K


Nadkrokvová izolácia v strešnej konštrukcií


Príklad výpočtu „akumulačnej“ schopnosti nadkrokvovej izolácie v strešnej konštrukcií

Ako príklad sme použili strechu s plochou zateplenia 100 m2 a hrúbkou nadkrokvovej izolácie 60 mm.

Výpočet v prípade PIR izolácie:
• Množstvo izolácie v m3 (100 m2 x hr. 0,06 m) = 6 m3
• Množstvo izolácie v kg (6 m3 x 35 kg) = 210 kg
• Výsledná merná tepelná kapacita nadkrokvovej izolácie (1480 J x 210 kg) = 310 800 Joulov


Výpočet v prípade DREVOVLÁKNITEJ izolácie:
• Množstvo izolácie v m3 (100 m2 x hr. 0,06 m) = 6 m3
• Množstvo izolácie v kg (6 m3 x 270 kg) = 1620 kg
• Výsledná merná tepelná kapacita nadkrokvovej izolácie (2100 J x 1620 kg) = 3 402 000 Joulov


Strecha zateplená s nadkrokvovou izoláciou na báze drevného vlákna má v tomto prípade takmer 11 krát vyššiu akumulačnú schopnosť ako strecha zateplená s „ľahkou“ izoláciou na báze PIR.